De grootste woonwinkel van Hoogeveen!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
 • 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Tapijt en Slaap Toko Hoogeveen, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen Tapijt en Slaap Toko.
 • 1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Tapijt en Slaap Toko afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Aanbiedingen
 • 2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 2-2 Mondelinge aanbiedingen door Tapijt en Slaap Toko of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door haar zijn bevestigd.
Artikel 3 Overeenkomst
 • 3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van zaken en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Tapijt en Slaap Toko door haar bevestiging.
 • 3-2 Elke met Tapijt en Slaap Toko aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te hare beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Tapijt en Slaap Toko zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
 • 3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in catalogi, afbeeldingen e.d. door Tapijt en Slaap Toko bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 • 3-4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is geheel voor de opdrachtgever.
 • 3-5 Bij het meten van de oppervlakten worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden; op de afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben.
 • 3-6 Ondergronden dienen schoon en blijvend droog aangeboden te worden. Tapijt en Slaap Toko behoudt zich het recht voor extra in rekening te brengen het schoonmaken, reinigen met water en zeep e.d. Het vorenstaande zal berekend worden naar redelijkheid en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeldwerk.
Artikel 4 Prijzen
 • 4-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
 • 4-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, materialen, hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 • 4-3 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de hoofdsom.
Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Tapijt en Slaap Toko binden de laatste niet, voor zover ze door Tapijt en Slaap Toko niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie houden.

Artikel 6 Meer- en minderwerk
 • 6-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
 • 6-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 • 6-3 Door Tapijt en Slaap Toko te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • 6-4 De toepasselijkheid van het in artikel 7:755 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
 • 7-1 Tapijt en Slaap Toko is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  • Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  • Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
  • Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  • Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
  • Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en / of geleverd;
  • Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  • Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 • 7-2 Tapijt en Slaap Toko is slechts aansprakelijk, voor zover haar aansprakelijkheidsverzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door schuld van Tapijt en Slaap Toko of van hen, die door haar te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).
 • 7-3 Tapijt en Slaap Toko is niet aansprakelijk indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie of omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke.
 • 7-4 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Tapijt en Slaap Toko slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Tapijt en Slaap Toko voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 7-5 Tapijt en Slaap Toko is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, alsmede schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking of informatie van de opdrachtgever.
 • 7-6 Voor gebreken in de geleverde materialen welke door een normale behandeling door Tapijt en Slaap Toko niet kunnen of behoeven te worden geconstateerd kan Tapijt en Slaap Toko niet aansprakelijk gehouden worden. Eventuele nadien geconstateerde gebreken in hoeveelheid dan wel kwaliteit zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8 Afwijkingen van bestellingen
 • 8-1 Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van geleverde zaken, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn, dan wel volgens algemeen handelsgebruik worden aanvaard of toelaatbaar geacht, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.
 • 8-2 Tapijt en Slaap Toko garandeert niet dat de wijze van de dienstverlening, dan wel de zaken zelf, geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever ze bestemt, ook niet indien het doel aan Tapijt en Slaap Toko is medegedeeld. Dit lijdt alleen uitzondering indien Tapijt en Slaap Toko één en ander schriftelijk heeft gegarandeerd.
Artikel 9 Aanbetaling

Tapijt en Slaap Toko is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Tapijt en Slaap Toko de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Annuleren
 • 10-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Tapijt en Slaap Toko reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Tapijt en Slaap Toko gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Tapijt en Slaap Toko als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Tapijt en Slaap Toko te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.
 • 10-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Tapijt en Slaap Toko zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 11 Leveringstermijnen
 • 11-1 De overeengekomen leveringstermijnen kunnen in geen geval als termijn bedoeld in artikel 6:83 sub a BW worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Tapijt en Slaap Toko schriftelijk in gebreke te stellen.
 • 11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Tapijt en Slaap Toko zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
 • 11-3 Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
Artikel 12 Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze als door Tapijt en Slaap Toko aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
 • 13-1 Zolang Tapijt en Slaap Toko geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van Tapijt en Slaap Toko.
 • 13-2 Tapijt en Slaap Toko heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
 • 13-3 De opdrachtgever verplicht zich de zaken herkenbaar op te slaan. Hij zal de zaken, welke volgens dit beding nog eigendom zijn van Tapijt en Slaap Toko alleen mogen vervreemden indien dit geschiedt in het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten en met instemming van Tapijt en Slaap Toko.
 • 13-4 De opdrachtgever verplicht zich terugname van de zaken mogelijk te maken door toegang te verlenen tot woning, (bedrijfs-)gebouwen, alsmede bedrijfsterrein gedurende de normale kantooruren.
 • 13-5 Terugname van de zaken zal gevolgd worden door creditering van de opdrachtgever voor de waarde van de teruggenomen zaken of tegen de dagwaarde indien deze lager mocht zijn, onder aftrek van alle gemaakte onkosten die voor rekening van de opdrachtgever zijn.
 • 13-6 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de opdrachtgever verboden en derhalve vernietigbaar, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 14 Overmacht
 • 14-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Tapijt en Slaap Toko of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Tapijt en Slaap Toko, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Tapijt en Slaap Toko, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen, leveren voor Tapijt en Slaap Toko overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • 14-2 Tapijt en Slaap Toko is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 15 Levering

Onder levering wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overeengekomen is waar en wanneer de levering van de zaken of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de opdrachtgever op straffe van kosten en schade te zorgen;

Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten geschieden zodanig, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats kan vinden;

 • De toegang tot het terrein en/of de ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken;
 • Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever tenzij de schuld van Tapijt en Slaap Toko komt vast te staan;
 • Dat de ondervloeren vrij zijn van kalk, cementresten, vuilresten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
 • Dat in de ruimte, waarin gewerkt moet worden, voor elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie gezorgd is.
 • De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 16 Reclame
 • 16-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Tapijt en Slaap Toko terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Tapijt en Slaap Toko wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 • 16-2 Tapijt en Slaap Toko dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 • 16-3 Indien de reclame naar het oordeel van Tapijt en Slaap Toko juist is, zal Tapijt en Slaap Toko hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde zaken kosteloos vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
Artikel 17 Garantie

Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 18 Verzuim en ontbinding
 • 18-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze de overeenkomst met Tapijt en Slaap Toko niet nakomt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn getreden ten opzichte van Tapijt en Slaap Toko zonder dat enige nadere ingebrekestelling van haar zijde vereist is.
 • 18-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Tapijt en Slaap Toko ingeval van een verzuimsituatie aan de zijde van de opdrachtgever het recht hebben haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te hare keuze.
 • 18-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Tapijt en Slaap Toko eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Tapijt en Slaap Toko op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 19 Hoofdelijkheid aansprakelijkheid
 • 19-1 Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met Tapijt en Slaap Toko een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
 • 19-2 Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met Tapijt en Slaap Toko een overeenkomst aangaat, terwijl de overeenkomst mede strekt ten behoeve van een derde, dan is deze natuurlijke persoon of rechtspersoon naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien zij bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn die derde te verbinden.
Artikel 20 Betaling
 • 20-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden direct na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 20-2 Tapijt en Slaap Toko is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 • 20-3 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan een verzoek binnen een redelijke termijn alsnog tot betaling over te gaan, is Tapijt en Slaap Toko bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Tapijt en Slaap Toko geleden schade.
 • 20-4 Tapijt en Slaap Toko is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en (incasso-)gemachtigde.
 • 20-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 37,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Tapijt en Slaap Toko zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zal te allen tijde Nederlands recht van toepassing zijn. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Tapijt en Slaap Toko is gelegen. Uitsluitend Tapijt en Slaap Toko is bevoegd zich tot een eventuele andere bevoegde rechter te wenden.

Persoonlijk advies
Geïnteresseerd in de mogelijkheden?
1